2012.12.01 |

PAGO staat voor Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken. Het is een praktijkopleiding voor professionals met relevante werkervaring, ontwikkeld door NLBW. Vanaf 2007 wordt de opleiding jaarlijks verzorgd voor gemêleerde groepen van maximaal zestien deelnemers. De opleiding bestrijkt negen volle dagen waarop masters van naam en faam een actuele en persoonlijke inleiding houden, waarna onder begeleiding van coaches methodisch aan de slag wordt gegaan met praktijken van de deelnemers. Methodieken als de Moeten-Willen-Kunnen-analyse krijgen concreet betekenis. Tijdsinvesteringen in de opleiding worden in de regel dik terugverdiend door meer slimheid en meer snelheid in die praktijken. Aanvankelijke leervragen van deelnemers worden in de loop van de opleiding rijker qua inhoud en diepgang. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat en een diner.
Belangstellenden zijn immer welkom voor een gesprek.

Enkele treffende uitspraken van masters:

 • Riek Bakker (adviseur gebiedsontwikkeling):
  Vergadercircuits zijn bliksemafleiders waar je verre van moet blijven. Polderen daarentegen kan ook goede kanten hebben.
 • Frans Evers (adviseur mutual gains approach):
  Zie Mutual Gains Approach (MGA) als een op ervaring gebaseerde onderhandelingsmethode waarmee de kans op succes wordt vergroot. Organiseer veilige ruimte om te kunnen onderhandelen.
 • Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving):
  Adaptief beleid is stevig en generiek aan de voorkant, flexibel in de uitvoering, zet in op lerend vermogen, spreekt tot de verbeelding, stimuleert maatschappelijke coalitievorming en heeft aandacht voor verliezers.
 • Liesbeth van der Pol (directeur Dok Architecten):
  Mensen mogen vrij genieten van een boom. Ontwerpers moeten weten waarom mensen een boom mooi vinden. Een boom is een combinatie van een robuuste stam die ons verbindt met de aarde en de kwetsbaarheid van fijne takjes en blaadjes. Zo zou ook een stad er uit kunnen zien: krachtig en kwetsbaar tegelijk.
 • Peter van Rooy (directeur NLBW):
  Gebiedsontwikkeling is complex maar een fors deel van de complexiteit is geconstrueerd door te denken in instituties, terwijl het altijd om personen gaat die wel of niet iets met elkaar willen bereiken.
 • Edward Stigter (directeur leefomgeving Vereniging Nederlandse Gemeenten):
  De Omgevingswet verplicht instanties tot een antwoord op de fundamentele vraag wie of wat je als regio wilt zijn. Wat maakt de regio bijzonder?
 • Geert Teisman (hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam):
  Personen die niet bang zijn voor hun positie, krijgen de meeste positie.
 • Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde Universiteit van Tilburg):
  Dingen die er in het leven echt toe doen zijn niet af te dwingen: vertrouwen, liefde, geluk, et cetera. Hier is echtheid tussen mensen voor nodig.
 • Edwin van Uum (directeur Noordzuiden):
  Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit staan of vallen met mentaal eigenaarschap. Als iets slechts van een instituut is, slaat de tand des tijds onherroepelijk en onverbiddelijk toe.

Voorwaarden PAGO

 1. Jaarlijks is er ruimte voor maximaal zestien deelnemers die beschikken over praktijkervaring en die een actuele praktijk door opleiding een impuls willen geven.
 2. Aanmelden kan via info@nederlandbovenwater.nl vóór 1 maart van het betreffende jaar van deelname. Aanmelding is onlosmakelijk verbonden met de vigerende algemene voorwaarden. Deelnemers kopiëren de voorwaarden in hun aanmeldingsmail als uiting van kennisneming en accordering. Een print van de aanmeldingsmail wordt vertrouwelijk opgeslagen en twee jaar vanaf ontvangstdatum bewaard.
 3. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Indien overeenstemming over deelname volgt bevestiging per mail. Vanaf dat moment geldt een bedenktijdtijd van twee weken. Binnen die termijn volgt een factuur aan de betreffende organisatie met administratieve gegevens aan te leveren door de deelnemer. Indien het juiste factuurbedrag wordt overgeboekt is restitutie dan niet aan de orde. In het andere geval volgt restitutie van het teveel betaalde bedrag binnen een week.
 4. Indien persoonlijke omstandigheden tijdens het leertraject nopen tot beëindiging van deelname en vanuit de organisatie een vervanger wordt aangedragen verloopt ook dat traject via een intakegesprek met de beoogde kandidaat. Het oordeel van de directeur is bindend. Restitutie van het factuurbedrag is niet aan de orde vanwege gemaakte kosten.
 5. Het aantal opleidingsdagen betreft negen dagen (aanvang 9.00 u en sluiting 17.00 u) en een afsluitend tiende dagdeel (aanvang 16.00 u en sluiting 21.00 u). De verdeling over het jaar is zodanig dat de lopende praktijken daadwerkelijk kunnen worden geholpen. De studiebelasting bedraagt minimaal tien dagen; verdere zelfstudie is aan de deelnemer. Deelnemers zijn minimaal zeven lesdagen aanwezig om in aanmerking te komen voor een certificaat. Alle data liggen vooraf vast.
 6. De opleiding wordt verzorgd door twee coaches (Peter van Rooy & Edwin van Uum) en masters van topniveau uit de actuele praktijk van gebiedsontwikkeling en Omgevingswet.
 7. Het studiemateriaal is inbegrepen in de kosten van de opleiding. Copyrights en intellectueel eigendom blijven bij NLBW en betreffende auteurs. Dit geldt ook voor verdere onderwijsdoeleinden door deelnemers of deelnemende organisaties.
 8. Eventuele klachten kunnen per mail worden gericht aan de coaches die binnen vier weken eveneens schriftelijk reageren. Mocht de deelnemer hier geen genoegen mee nemen kan de klacht schriftelijk worden gericht aan de voorzitter van de Coöperatie NLBW (bartparmet@nederlandbovenwater.nl), die binnen twee weken een bindende uitspraak doet. De klacht wordt in een register opgenomen en blijft twee jaar bewaard. Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken vanaf schriftelijke indiening van de klacht op de hoogte gesteld met een toelichting en een indicatie van de termijn waarop uitsluitsel kan worden gegeven. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 9. Alle interacties tussen verantwoordelijken voor de PAGO en deelnemers zijn vertrouwelijk van aard. Voor schriftelijke contacten geldt een geheimhouding. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is van toepassing en uit zich onder meer in expliciete toestemming van deelnemers om elkaars mailadressen te delen, om foto’s van bijeenkomsten te maken en om een inhoudelijk onderbouwd certificaat te maken.