2023.12.20 |

Wat in 2007 begon met het eerste windpark op de Noordzee, is uitgegroeid tot
het grootste energieproject ter wereld. Wind op zee wordt onze belangrijkste
energiebron. Op 18 december 2023 is door betrokken departementen de
actualiteit belicht. De urgentie om minder CO2 uit te stoten, in combinatie met
geopolitieke spanningen, is acuut. De ambitie is dat in 2050 op het Nederlandse
deel van de Noordzee het opgesteld vermogen aan windturbines 70 GigaWatt
is. Dit is nodig om aan de groeiende behoefte aan hernieuwbare energie te
kunnen voldoen. Circa een derde deel van de benodigde ruimte hiervoor, is
aangewezen in het kader van Programma Noordzee 2022-2027. Ruimtelijke
reserveringen voor windenergie in het nieuwe Programma Noordzee 2028-
2033 zijn te ver weg voor het op stoom houden van investeringen in kabels,
leidingen, hubs en turbines. Als tussenschakel wordt gewerkt aan de Partiële
Herziening van het bestaande Programma Noordzee. De Nota Reikwijdte en
Detailniveau en het Participatieplan liggen in concept ter inzage. Het wordt
driedimensionaal puzzelen om zoveel mogelijk functies te combineren. Op de
eerste plaats RUIMTE. Elke vierkante meter telt: voor zandwinning, mijnbouw,
scheepvaart, natuur, visserij, recreatie, windturbines, energiehubs, opslag
waterstofproductie, kabels en leidingen, et cetera. Op de tweede plaats TIJD.
Met wat we nu weten moeten we beslissingen nemen voor de nabije en verre
toekomst. Inherent hieraan is het iteratieve karakter van het proces en het
soms moeten werken met aannames. Op de derde plaats PARTICIPATIE. Onder
regie van coördinerend Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
participeren aanliggende landen, andere betrokken departementen en alle
belanghebbenden op een of andere manier. Hun betrokkenheid is waardevol
voor kennisuitwisseling en acceptatie van besluiten. Onderling vertrouwen is
hier de sleutel voor succes. Maar als het ergens kan, kan het in Nederland. Ons
planologisch en participatief denkvermogen behoort immers nog steeds tot de
wereldtop.