NederLandBovenWater: schakel tussen beleid en praktijk

NederLandBovenWater (NLBW) is een innovatief opleidingsprogramma voor gebiedsontwikkeling in de meest brede zin van het woord.
NLBW is voor gebiedsontwikkeling in brede zin de schakel tussen beleid en praktijk. Het is voortgekomen uit de publiekprivate innovatieprogramma’s LandWaterImpuls (LWI), Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik (EMR) en Habiforum Vernieuwend Ruimtegebruik (Habiforum). De naam is bedacht op het terras voor de Efteling: de contramal van een omstreeks de millenniumwisseling nederig land was opperwater, maar gekozen voor bovenwater. Doelstelling is vergroten van de kans op succes binnen gebiedsontwikkelingen die er voor Nederland toe doen. Met verschillende intensiteiten is inmiddels gewerkt binnen honderdvijftig praktijken variërend van Overdiepse polder en Ooijen Wanssum tot Waalfront Nijmegen en Hoboken Rotterdam. NLBW richt zich op innovatieve praktijken, het daarvoor nodige vakmanschap en de cultuur van werken.
NLBW staat voor een producerend netwerk gericht op doorbraken in denken en doen. Het is een laboratorium waar inzichten, methodieken en concepten zijn en worden geboren. Voorbeelden van termen uit de keuken van NLBW: uitnodigingsplanologie, gebiedsconcessie, meerwaardecreatie, proceskunst, omwisselbesluit, mentaal eigenaarschap, meervoudig ruimtegebruik en tussenruimte.

Als minister van Infrastructuur en Milieu reflecteerde Melanie Schultz van Haegen als volgt:

NLBW zorgt voor kennisontwikkeling, legt verbindingen tussen sectoren door professionals van alle kanten bij elkaar te brengen. Allemaal ingrediënten die hard nodig zijn in de overgangsfase waarin ruimtelijke ontwikkelingen zich bevinden. De opgaven worden complexer, we hebben te maken met verdergaande groei en krimp tegelijkertijd. En een stijgende vraag naar duurzame energie, mobiliteit en verstedelijking.

NLBW werkt met programma’s van enkele jaren waarop aspirant partners kunnen intekenen. Inhoudelijke onafhankelijkheid is geborgd in de statuten. In ruil voor een financiële bijdrage maken partners deel uit van een actief producerend netwerk richting duurzamere toekomst en ontvangen zij maatwerk voor praktijken en professionals.

Deelnemers tot nu toe:

 • AM
 • Antea
 • Atrivé
 • Ballast Nedam
 • Deloitte
 • Deltares
 • Dienst Landelijk Gebied
 • Dura Vermeer
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Son en Breugel
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Zwolle
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Kadaster
 • Lexence
 • Louter
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • P2 projectmanagers
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rabobank
 • Recron
 • RoyalhaskoningDHV
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • Staatsbosbeheer
 • Sweco (Grontmij)
 • Twynstra Gudde
 • Vitens
 • Volker Wessels Vastgoed
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap De Dommel
 • Woningcorporatie Eigen Haard
 • Woningcorporatie Ymere